Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC

Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC

Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC

Talekita ʻo e ngaahi fetuʻutaki ʻi he wall Street, talekita ʻo e fetuʻutaki ʻa e fale hinehina ko ʻAnitoni Scaramucci paʻanga ʻe lauipiliona、Skybridge kolomuʻa、Ke kamataʻi ha paʻanga foʻou ki he tait(BTC)、Ne u fakahu ha tohi kole ki he ngaahi maluʻi ʻa e U.S.

Foomu D ki hono fakaʻaongaʻi ki he tukuhau、Ko e fokotuʻu ʻoku ʻoatu ʻi he uepisaiti ʻo e ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e tuʻutuʻuni ʻi he ʻaho Monite、SkyBridge paʻanga ʻa e Taitp LLC ʻoku hiki atu ko e tokotaha naʻa ʻo skyBridge paʻanga maka L.P.

Fakatatau ki he ngaahi fakamatala fakapepa、Ko e paʻanga ʻoku fokotuʻu atu ko e “Paʻanga ki he ʻaa “SkyBridge, ʻa ia ʻoku fakafaʻahinga ʻo hange ko e 100, naʻe ʻikai ke ne tali ke pulusi ʻa e lahi ʻo ʻene ngaahi tokateu.、Ko e paʻanga siʻisiʻi taha mei he ʻinivesitoa fakafoʻituitui ʻe $50,000.

Ko e lesisita ko SEC toe g. T tukuhau、ʻI hono fakalea ʻe skybridge, ko e paʻanga ʻoku fokotuʻu atu ʻe he kolomuʻa、ʻOku ʻuhinga ia ʻoku ʻata pe ia ke ʻinivesitoa

Ko e tohi kole ko ʻení ko e、Naʻe faile ia ʻi ha uike nai ʻe ono hili hono fuofua fakaha ʻe Skybridge kolomuʻa ʻa e ngaahi maluʻi regulators ʻo ʻene taumuʻa ke kamataʻi ha paʻanga ki he ʻaa

Paʻanga fakahu paʻanga、Te ke lava ʻo maʻu ha ngaahi fatongia loloa mo nounou ki he ngaahi koloa fakaʻilekitulonika

Pea、Ko e paʻanga ʻa e kautaha mo e paʻanga fakahu pa、Ngaahi koloa fakaʻilekitulonika pe naunau fakaʻilekitulonika ki he koloa fakatekinolosia (kau keli koloa fakaʻilekitulonika)、Tekinolosia ʻo e totongi fakafoki、Maluʻi fakaʻilekitulonika、pe vilo crypto) fakakatoa pe ko ha konga ʻoku fekauʻaki mo

pe ngaahi founga kehe ke tuku ki he ngaahi maluʻi ʻo e ngaahi kulupu ʻaki ha fetuʻutaki fakahangatonu pe ʻikai fakahangatonu ki he ngaahi tekinolosia

Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC
Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC

ʻOku ke ʻiloʻi nai ʻa e ʻinivesitoa mo e ʻinivesitoa ʻi mui ʻi he paʻanga ʻa tait?

ʻOkú ke ʻiloʻi ia? ʻOku ke fie maʻu ʻa e ʻiloa ko ia ʻinivesitoa?

Ko hono fakafeʻiloaki ʻo e paʻanga ʻa taitʻaki e ʻinivesitoa mo e ngaahi kautaha、2020ko e taha ia ʻo e ngaahi talanoa lahi taha ʻo e taʻu

Pule ʻo e paʻanga ʻiloa he ʻaa Paula Tudor Sonasi、Paʻanga Quantum ʻa Siaosi Soros(Aka:Paʻanga Soros)Sitenili Drachenmiller, ʻa ia naʻa ne taki、Ko e ngaahi hingoa hange ko Simi Kramer, ʻa ia ʻoku toe ʻiloa foki ko e fika 1 taki fakahu paʻanga ʻi he U.S., ʻoku ʻi mui ia ʻi he paʻanga ʻa tait、Maluʻi lahi ʻo e moʻui Mutuale, ko e taha ʻo e ngaahi kautaha taki ʻi he ʻIunaiteti Siteiti(Kautaha maluʻi moʻui ʻa Masasuseti ʻi he Mutuale)Laffer kautaha fakahu paʻanga, ko ha kautaha fakahu paʻanga ʻa e UK(Kautaha tokateu Ruffer)ʻOku toe hu foki ʻa e ngaahi kulupu hange ko e maketi

ʻI he tafaʻaki ʻo e kautaha fakahu paʻanga,、Microstrategy(Founga Micro)、Sikuea, Inc. (Sikuea)、Cypherfunk Holdings Inc. ko ha kautaha maluʻi Kanata naʻe fakalele ʻe pro Poker, ko e kautaha fefakatauʻaki ʻi he kakai ʻi he mamani.(Cypher founga)kuó ne fai ha tokoni mahuʻinga ki he laʻipepa palanisi ʻi he ngaahi māhina kimui ní.

ʻI he founga ko ia, Cypher founga Holdings, ʻa ia ʻoku hiki ʻi he fakafetongi Stock Kanata, faʻufaʻu ha pisinisi ualeta ʻo ha ngaahi koloa crypto pau hange ko e "Wasabi ualeta" mo e "ʻe ualeta"。Ko ha tangata pisinisi Lifuenia foki ia ʻi ha fonua naʻe fakatupulaki.、Ko Antanas Guga ko ha tokotaha vaʻinga fakapalofesinale foki poker(ʻAtanas Gouga)ʻOku ne hoko ko ha taha ʻiloa.

Naʻe ʻikai ke tali mai leva ʻe SkyBridge kolomuʻa ha kole ke fai mai ha fakamatala fekauʻaki mo e meʻa ni.
"Kuo teʻeki ai ke ʻosi hoʻo teuteu ʻoku ʻikai te ke fie fai ʻi ha founga lahi ke fakaʻehiʻehi mei he tali?" Pe ʻoku nau fufuuʻi ha ngaue? ʻOku ʻikai ha ofo ʻi he pupula ʻa e ngaahi ʻamanaki mo e fakamahamahalo.。Posted Articles Title : Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC


ʻOatu ʻe : Cryptocurrencies fakamamani lahi, Cryptocurrencies mo e ngaahi paʻanga fakafonua foʻou ki he naunau fakaʻilekitulonika fakamamani lahi | GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

最終更新日 : 28-02-2021


|
Share
> ʻo e ʻea Curation

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT