XRP ʻa e totongi ʻi he houa ʻe 24% ʻi he houa ʻe 24 ʻi he kamata ke hiki ʻa e fakafetongi

XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ʻOku to ʻa e totongi 24% ʻi he houa ʻe 24 ʻi he kamata ke hiki ʻa e fakafetongi

XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Binance totongi ʻi he ʻaho ʻe 3 kuohili(Binance)tuiʻi ʻe he 41% ʻi he

Ko e totongi ʻo e taha ʻo e ngaahi koloa crypto mahuʻinga taha ʻo e mamani ʻoku ʻikai

Hili e hoko mai ʻa e ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e hopo ʻa e U.S. ki he mama、Kuo ʻosi ʻi ai ha ngaahi fakafetongi XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)pea ʻoku ʻi ai ha fakahohaʻasi lahi ki he maketi cryptocurrency.

Kuo hoko mai ki he mama ʻa e ngaahi ongoongo ʻo e ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e hopo ʻa e U.S.、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Binance totongi ʻi he ʻaho ʻe 3 kuohili(Binance)to ʻe 41% ʻi he

Fakatatau ki he CoinMarketCap、Kuo to ʻa e mahuʻinga ʻo xRP fakaʻilonga ʻi he 42% ʻi he houa ʻe 24 kuohili、ʻOku laka hake ia ʻi he 63% mei he ʻaho ʻe 30 kimuʻa ʻo e $0.76

Ko e $0.25 pē ʻeni

Ko hono ola、Kuo ʻosi ʻi ai ha fanga kiʻi fakafetongi Iiki kuo XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)taʻofi e fefakatauʻaki, pea ʻe fakatupu ʻe he inadding ʻo e fefakatauʻaki ha mole lahi ki he kau maʻu fakatuʻasino mo e ngaahi meʻa kau fetongi koloa.

ʻI he mamaʻo、3Ongo kiʻi Cryptocurrency fakafetongi-OSL(Oesel)、Fakafetongi Beaxy(Fakafetongi Beaksy)、Taua Kolosi(Taua Kolosi)-ʻIkai、ʻOku ke fie taʻofi fakataimi ʻa e fefakatauʻaki?、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Kuo toʻo mei he fakaʻilonga fefakatauʻaki pea kuo tuku ʻene fefakatauʻaki.

ʻI hoʻo tali ki he meʻá ni,、ʻOku toe ʻi ai foki mo e totongi ʻo e ngaahi kautaha XRP.

XRP ʻi ha fepotalanoaʻaki lahi ange(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ʻe lava pe ke ʻosi.

Fakatatau ki he kau loea ʻiloa ʻi he ngaahi ngaueʻanga crypto-paʻanga、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Ko e fakafetongi ʻoku hiki atu ko e、Kapau ʻoku pehe ʻoku malu ʻa e fakaʻilonga、ʻOku ʻi ai ha fakatuʻutamaki

Loea Hailey ʻoku ʻikai, kaunga ngaue ʻi he kautaha lao ko e anderson tamateʻi(Heili ʻoku ʻikai)Naʻá ne fakakaukau, ʻE、ʻOku pehe

“XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ʻOku lau ia ko ha maluʻi、ʻOku ke ʻiloʻi pe ko hai ʻoku ʻi ha tuʻunga fakatuʻutamaki? XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ʻOku hiki kotoa e ngaahi fakafetongi ʻi he”

XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Hiki ʻa e vilo, ngaahi ʻofisi tuʻuaki ...

Ko ha talanoa kovi ia ʻaki haʻo fakakaukauloto pe ki ai.

Ka, XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)He ʻikai nai ʻe faingataʻa ange ke maʻu ha fakafetongi pe ʻofisi tuʻuaki ʻoku ʻikai hiki atu?

Naʻe pehe ʻe Siosefa Grundfest, ko ha ʻetivaisa ki he taʻe ngata, ʻa ia naʻe fokotuʻu SEC Komisiona lolotonga e pule ʻa Leikeni ko e Palesiteni hono 40 ʻo e ʻIunaiteti Siteiti:

"Tatau ai pe pe ko e ha e tuʻutuʻuni fakaʻosi,、ke kamata ha crackdown、ʻE ʻi ai ha ngaahi nunuʻa mamafa ki he kau maʻu XRP. "

Naʻa ne pehe, "kapau ʻe hoko ia ko e SEC fakataumuʻa ke faile ha hopo."、ʻE taʻofi ʻe he fefakatauʻaki ʻa e XRP ʻi he manavasiʻi ki he ngaahi fakatuʻutamaki fakalao. "


SEC(Tuʻutuʻuni ki he ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e U.S.)ʻIkai、ʻOku totongi ʻe he taʻe ngata ʻa e paʻanga ki he fakafetongi、ʻI he tauʻanga ʻo e fakafetongi, "XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ʻOku pehe naʻe lava ke ne "fakatau mo fakatau atu"

SEC(Tuʻutuʻuni ki he ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e U.S.)fakatatau ki ha hopo fakaʻofisiale naʻe faile ʻe、ʻOku ʻi ai ha ngaahi aleapau ʻoku ʻikai toe siʻi hifo he naunau fakaʻilekitulonika ʻe 10 ʻoku ne fetongi ʻa e platforms ki he:

“2017ʻi he 2018 mo e 2018.、ʻOku taʻe ngata foki、ʻOku ʻikai toe siʻi hifo he naunau fakaʻilekitulonika ʻe 10 ʻoku ne fetongi ʻa e platforms (ʻoku ʻikai ha taha ʻe lesisita mo e SEC)、ʻOku ʻi ai ha ngaahi tuʻunga lalahi ʻe ua ʻi he ʻIunaiteti Siteiti) mo、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)aleapau ke ʻoatu ha lisi mo ha ngaahi fakaʻaiʻai fefakatauʻaki ki he

Taʻe ngata Corp.、Totongi ki he ngaahi platforms ko ʻeni、Angamaheni ʻaki XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga) Fakaʻaongaʻi ʻa e XRP ʻi he polokalama(ʻIkai Hano Ngataʻanga) koeʻuhi ke ke lava ʻo fakatau mo fakatau atu、taimi ʻe niʻihi naʻe fai ha fakaʻaiʻai ke feau e tuʻunga ʻo e fefakatauʻaki”

XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ʻOku lau fakalao ia ko ha maluʻi.、Loea Hailey ʻoku ʻikai(Heili ʻoku ʻikai)Naʻá ne fakakaukau, ʻE、Fakamahinoʻi ange ko e fakafetongi ko ia ʻe 10 ʻoku ha ʻi he hopo ʻoku ngalingali ʻe tuʻu fakatuʻutamaki taha

Taʻe ngata kimui ni mai、2fakamahuʻingaʻi ʻi he $10 billion hili hono fakapaʻanga ʻe he $100 million.、ʻOku mavahevahe ʻa e ngaahi fakaʻilonga XRP taʻe ngata mo taʻe ngata、ʻOku tauhi ʻe he taʻe ngata ha konga mahuʻinga ʻo e mataʻitohi lahi ʻo e maketi.、ʻI ha taimi ʻe taha, ʻoku ui ʻa e fakaʻilonga XRP ko e taʻe ngata.、Naʻe aʻu ʻo u vahevahe ha fakaʻilonga mo e kautaha.

ʻOku taʻe ngata ʻa e、ʻOku ʻikai ko ha maluʻi XRP、Ko hono moʻoní, ko ha meʻangāue ia ʻa e ngaahi kautaha fakapaʻangá.、Ko e volatility maʻolunga、ʻOku momou e ngaahi pangikee ke ohi mai e fakaʻilonga ko ʻeni

Ka ʻi he tafaʻaki ʻe tokotaha,、ʻOku lisi ʻa e XRP ʻi he ngaahi fakafetongi koloa crypto lahi.、kuo fakalahi e lahi ʻo e litigation、ʻE lava ke toe ʻi ai hano ʻaonga lahi ange ki he fefakatauʻaki ʻa e kau vaʻinga

Taʻe ngata Brad Garlinghouse / Kaunga-fokotuʻu ko Chris Larsen ʻ fuhu ʻ

Loto-toʻa Garlinghouse, ʻo taʻe ngata(Brad Garlinghouse)Misa、Kaunga-fokotuʻu mo e tangata pisinisi ko Chris Larsen(Kulisi Laseni)Naʻa ne pehe te ne "tau malohi" ke "fakamoʻoniʻi hotau tukunga"

Brad Garlinghouse(Brad Garlinghouse)Naʻá Ne toe folofola foki:

"ʻOku hala ʻaupito ia ʻi he ngaahi moʻoniʻi meʻa mo e fono."

"ʻOku ou tui ʻe faifai pe pea tau ikuna ʻi he ʻao ʻo ha taker moʻoni."

Brad Garlinghouse(Brad Garlinghouse)Naʻá ne fakakaukau, ʻE、SEC(Tuʻutuʻuni ki he ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e U.S.)ʻOku ʻi ai foki mo e fili ke reconsting fakafoʻituitui mo、Naʻa nau fakamamafaʻi kuo nau fili ke ʻoua naʻa nau fou he hala.

ʻI he ʻuhinga ko ia,、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ke fakaʻosi totonu pe ko ha、ʻe fie maʻu ha pule fakaʻosi ʻi he fakamaauʻanga ʻi he ʻIunaiteti Siteiti

ʻI ha ngaahi fakafetongi、kae ʻoua kuo fakahoko ha tuʻutuʻuni ʻi he fakamaauʻanga、ʻOku ngalingali ʻe taʻofi ʻa e fefakatauʻaki ʻi he taimi ko ia.

* OTC fefakatauʻaki (ʻi he funga kanita), ko ha fakafetongi ʻo e cryptocurrencies, ʻa ia ʻoku pehe ai ʻe he ʻinivesitoa fefakatauʻaki ʻi ʻEsia:

“Ko e sivi taʻe ngata Inc. mo ha toko ua ʻo hono kau pule naʻe tamateʻi ia ʻe he ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e U.S.、Ko e $XRP kotoa pe ʻi he OSL platforms(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Ngaahi tipositi mo e ngaahi tokoni fefakatauʻaki”

* OTC fehuʻaki fakapaʻanga:Pa'anga fakafonuafefakatauʻaki ʻi he taha ʻo ʻikai brokering fepotalanoaʻaki.

XRP ʻi ha tuʻunga fakatuʻutamaki(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Tuʻunga ʻo e totongi "fakahoko pe mate"

Mei ha tuʻunga fakatekinikale ʻo e fakakaukau、Ko e kau fetongi koloa ʻoku、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Kuo pau ke toe malohi ange ʻi he $0.35 ʻi he ngaahi tuʻunga lolotonga.

pe pehe ʻoku nau ʻi ha tuʻunga "fai pe mate" ʻa ia kuo pau ke nau fehangahangai ai mo ha hako lahi ange

0.35ʻi lalo he tola、2020ʻOku ngalingali ʻe to ia ki he tuʻunga ʻo e konga kimuʻa ʻo e 2008

Ka、ʻikai lava ʻo fakaʻikaiʻi ha accommodative fakatahatahaʻi

Neongo ʻoku totonu ke fakatau ʻa e foʻi lea ko e "tata mohuku ʻi he faʻahitaʻu momoko"、ʻOku tokolahi ha XRP (taʻe ngata) kau fetongi koloa ʻoku nau ʻiloʻi ko e fuʻu fepaki lahi ko e feituʻu lelei taha ia ke fakatau ai.

tuʻu hake ʻo to ʻo hange ha manupuna kuo mate

Ko ha fakaʻilonga foki ia ʻo cryptocurrency "ʻoku ke moʻui?" Te ke mate? XRP (taʻe ngata) ʻoku ʻi he moʻui ʻo hange ko

Ne matuʻuaki ʻa e paʻanga maka ʻi ha taʻu ʻe taha lolotonga XRP pA

Ne matuʻuaki ʻa e paʻanga maka ʻi ha taʻu ʻe taha lolotonga XRP pA、Cryptocurrency ʻoku maʻu ʻe he paʻanga ʻa e Tait

ʻI he founga ko ia, cryptocurrency (koloa crypto) ko e paʻanga ʻa tait(BTC)、23ki he $22,800 ʻi ha ʻaho、24,000mahikihiki e ʻuhila ki he fakafepaki ʻa e paʻanga

Hange ʻoku tauhi ʻa e foʻi paʻanga volatility

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT
fehalaaki: Fakatokanga: Maluʻi e meʻa ʻi lotó !!