Cryptocurrencies fakamamani lahi, Cryptocurrencies, mo e ngaahi paʻanga fakafonua fakavahaʻapuleʻanga foʻou
Saiti ʻoku ne fakaʻaongaʻi e mitia fakamamani lahi

Cryptocurrency Price|Lahi ʻo e paʻanga|Hingoa|Founga|Fakapotopotó|Kahaʻú|Meʻakai mo e fie maʻu|Fakaikiiki ʻo e palanisi totonu ʻo e fie maʻu
Cryptocurrency tuʻu hake ʻa e totongi ʻo puna maʻolunga|Maʻulalo taha mo e pa|Ko Hono Fetongi ʻaki|Voliume|Muimuitaha fakahokohoko taimi moʻoni
Motolo kautaha fotunga mo e silini maka mohuku kotoa pe(Taʻe paʻanga)Fakamatala|Fakafetongi|ko ha ʻōfisi tuʻuaki koloa|ha ʻofisi fakafetongi paʻanga|Founga hono fakatau mo fakatau atu|Founga hono ʻave ʻo e paʻanga|Fakafehoanaki ʻo e totongi
Saati mahuʻinga Crypto e koloa|Vave ʻo e fakafetongi|Ngaahi Konga Mahuʻingá|Fakaikiiki fakatekinikale|Fakamatala ki he maketi taimi moʻoni
Fakamatala ki he maketi Crypto paʻanga ʻi he maketi|Ico|Ieo|Sto|Vc|Tuʻunga ʻo e paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, ongoongo, faʻahinga mo e Flash
Crypto ualeta|Tuʻunga Malú|App|Fakamatala ʻo e fakamatala ʻoku ʻaonga ki he faʻahinga fefakatauʻaki mo e fotunga ʻo e paʻanga fakaʻilekitulonika mo e ala meʻa pehe.

Saiti mitia ʻoku ʻi ai e "Global Crypto-paʻanga fakafonua mo e Cryptocurrencies Portal"
Blockchain ʻa e saiti ʻo e fakamatala fakalukufua "global cryptocurrency, cryptocurrency, uepisaiti ki he naunau fakaʻilekitulonika fakavahaʻapuleʻanga foʻou" ʻoku ʻofaʻi ʻe he tokotaha kotoa pe ʻi he uepisaiti falahi ʻo e mamani. Netiueka fakasosiale(Sns)Muimui, sitelink, buzz, tauʻataina kotoa pe. Saiti fakamamani lahi ko ʻeni(Tauʻanga lelue fakavahaʻapuleʻanga)ʻOku poupouʻi ia ʻe he kau fetongi koloa mo influencers ʻi he funga ʻo e mamani pea ʻoku mafola fakavahaʻapuleʻanga ia ʻi he lea ngutu.

 • 23/12/2020

【 Ongoongo fakamamahi】 XRP ʻa e totongi ʻi he houa ʻe 24% ʻi he houa ʻe 24 ʻi he kamata ʻa e fakafetongi Cryptocurrency binance falls 41%

XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Naʻe holo ʻa e totongi 24% ʻi he houa ʻe 24 ʻi he kamata ke hiki ʻa e fakafetongi XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Binance totongi ʻi he ʻaho ʻe 3 kuohili(Binance)Ko e totongi ʻo e taha ʻo e ngaahi koloa crypto mahuʻinga taha ʻo e mamani ʻoku ʻikai ke ʻi ai, hili e hoko mai ʻa e ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e tuʻutuʻuni ʻa e U.S. hopo ki he mama、Kuo ʻosi ʻi ai ha ngaahi fakafetongi XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ongoongo ʻo ha ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e U.S. hopo ki he taʻe ngata kuo ne fakatupu ha moveuveu lahi ʻi he maketi cryptocurrency.、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Binance totongi ʻi he ʻaho ʻe 3 kuohili(Binance)to e 41% ʻi he fuʻu fepaki lahi, ʻo fakatatau ki he CoinMarketCap、Kuo to ʻa e mahuʻinga ʻo xRP fakaʻilonga ʻi he 42% ʻi he houa ʻe 24 kuohili、ʻOku laka hake ʻi he 63% mei he ʻaho ʻe 30 kimuʻa ʻo e 0.76 $, pea ʻoku toki hoko pe ia he taimi ni ʻi he $0.25, ʻo tupu ai、Kuo ʻosi ʻi ai ha fanga kiʻi fakafetongi Iiki kuo XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)kuo tuku ʻenau fefakatauʻaki ʻo aʻu mai ki he taimi ʻe fakatupu ai ʻe he inadding ʻo e fefakatauʻaki ha mole lahi ki he kau maʻu fakatuʻasino mo e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke kau fetongi koloa、3Ongo kiʻi Cryptocurrency fakafetongi-OSL(Oesel)、Beaxy Exch […]

 • 22/12/2020

Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC

Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ia ki SEC us naʻe fokotuʻu ʻe he kautaha maluʻi ʻo e hala ki muʻa ʻa e talekita ʻo e fetuʻutaki mo e kakai ʻi he fale hinehina ko ʻAnitoni Scaramucci paʻanga ʻe lauipiliona、Skybridge kolomuʻa、Ke kamataʻi ha paʻanga foʻou ki he tait(BTC)、Faile ha tohi kole totonu mo e ngaahi maluʻi ʻa e U.S. regulators foomu D ki tukuhau tohi kole、Ko e fokotuʻu ʻoku ʻoatu ʻi he uepisaiti ʻo e ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e tuʻutuʻuni ʻi he ʻaho Monite、Fakatatau ki he ngaahi fakamatala fakapepa, "SkyBridge paʻanga ʻa e taitp LLC" ʻoku hiki ia ko e tokotaha naʻa ko ha "paʻanga ʻa e SkyBridge paʻanga maka L.P."、Ko e paʻanga ʻoku fokotuʻu atu ko e “Paʻanga ki he ʻaa “SkyBridge, ʻa ia ʻoku fakafaʻahinga ʻo hange ko e 100, naʻe ʻikai ke ne tali ke pulusi ʻa e lahi ʻo ʻene ngaahi tokateu.、Ko e tokateu siʻisiʻi taha mei he ʻinivesitoa fakafoʻituitui ʻe $50,000.. T tukuhau、ʻI hono fakalea ʻe skybridge, ko e paʻanga ʻoku fokotuʻu atu ʻe he kolomuʻa、ʻOku ʻuhinga ia ʻoku ʻata pe ia ke ʻinivesitoa ʻa e tohi kole ni、Halafakakavakava ki he langi […]

 • 21/12/2020

JPMorgan ʻa e paʻanga ʻa e taitʻ kae fakatau mai ʻ ka ko e koula(Koula)kikiteʻi ke toʻo e paʻanga mei he

Ko e paʻanga ʻa e Taitʻoku(Koula)naʻe kikiteʻi ʻe jpmorgan Seisi ke toʻo e paʻanga ʻi he fakamole ʻa(JPMorgan Seisi & Co.)Fakatatau ki he analysts、ʻInivesitoa fie maʻu ke hokohoko atu hono fakatau ke fakaʻehiʻehi mei he to ʻa e totongi、Ko e vakai ʻoku Losi mo bullish, ko e foʻi paʻanga ko e koula(Koula)predicting te ne toʻo hake ha paʻanga ʻi he fakamole ʻa e ʻinivesitoa ʻoku ne teke ʻa e totongi ʻo e paʻanga ʻa tait(BTC)、mo JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)ʻOku pehe ʻe ha lipooti foʻou ʻi he ngaahi fakamatala naʻe fai ʻi he ʻaho 18 ʻo Tisema 2020, naʻe fakamatalaʻi ʻe Bloomberg、JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)Strategists tataki ʻe Nikolaos Panigirtozoglou ʻo JPMorgan tanaki atu ki he ngaahi kikite kimui ni fekauʻaki mo e fatongia ʻo e ʻinivesitoa ʻi he kahaʻu ʻo e paʻanga. “Fuʻu fakatau lahi”JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)Fakatatau ki he、Inflow lahi ʻo e paʻanga he mahina ni、Kuo pau ke hokohoko atu ʻetau fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fakatonutonu mahuʻinga. […]

 • 17/12/2020

Paʻanga ʻa e tait, tuʻi ʻo e ngaahi koloa crypto(BTC)Ko e totongi maʻolunga taha kuo liliu PayPal, ko e kautaha totongi lahi taha(PayPal)pea ʻoku ʻomi ʻe he koula fakaʻilekitulonika ha tokoni ki he maketi pea fakaʻuli atu he maketi fakapaʻanga ki ha bullish toto atu

Paʻanga ʻa e tait, tuʻi ʻo e ngaahi koloa crypto(BTC)Ko e totongi maʻolunga taha kuo liliu PayPal, ko e kautaha totongi lahi taha(PayPal)Pea ʻoku ʻave ʻe he koula fakaʻilekitulonika ʻa e maketi fakapaʻanga ʻaki ha bullish malohi ʻi he maketi Cryptocurrency (cryptocurrency) ko e paʻanga ʻa taitʻoku ne liliu ʻa e ngaahi ngaue fakapaʻanga、2017Naʻe maʻu ai ʻa e manakoa mo e manakoa mei he konga hono ua ʻo e 2018 ki he konga ʻuluaki ʻo e 2018. ʻI he ʻaho 17 ʻo Tisema 2020, naʻe taaʻi ʻe he paʻanga ʻa tait ha lekooti $23,000.、Naʻe hokohoko atu e ngaahi tuʻutuʻuni kiʻi fiemalie fakapaʻanga ʻo e ngaahi pangike Lotoloto ʻi he funga ʻo e mamani ʻo fakafepakiʻi e ʻatakai ʻo e tuʻunga fakaʻekonomika ne mate ʻi he coronavirus pandemic、ʻOku hiki ʻa e ʻinivesitoa ki he sifi ʻo e paʻanga ki he ngaahi koloa fakaʻilekitulonika ʻo hange ko e hikihiki ʻo e totongi koloa Hedges, ʻa ia kuo ne fakalahi hono mahuʻinga ko ha koloa fakaʻilekitulonika hedging e ngaahi totongi ki he hikihiki ʻo e totongi koloa PayPal(PayPal)totongi ʻi he ʻaho 14 ʻo Tisema 2020.、Fakatonutonu ʻa e ngaahi meʻa maʻolunga PayPal(PayPal)Hili e ʻaho 12 ʻo Novema 2020, ʻi he taimi cryptocurrency ai ʻa e mohenga fefakatauʻaki ʻi he U.S.、Ko e totongi stock ko e 1 […]

 • 01/12/2020

ʻOku totonu nai ke u fakatau ha foʻi paʻanga koula fakaʻilekitulonika ʻi he koula?? ki he tipeiti feituʻu he taimi ni ʻi he Wall Street!

ʻOku totonu nai ke u fakatau ʻa e paʻanga ʻa taitʻi he koula?? ki he tipeiti feituʻu he taimi ni ʻi he Wall Street! Cryptocurrency ʻa e paʻanga ʻa e tait fetoʻaki、ʻOku toho ʻe he ʻinivesitoa fakatokolahi ha paʻanga lahi mei he koula. ʻOku hoko noa pe nai ʻeni?、Pe ko e kamataʻanga ia ʻo ha angatuʻu ʻoku ʻi ai hano ʻaonga lahi ki he ngaahi maketi cryptocurrency mo mahuʻinga?、ʻOku ʻikai ke u lava ʻo lea mahino.、Tatau ai pe pe ʻe hoko ʻa e paʻanga ʻa e Tait ko ha koloa ʻoku tatau mo e koula ʻi he kahaʻu、ʻOku vahevahe ʻa e tipeiti ka、Ko e fakakikihi pe ʻe ʻi ai ha ʻaho ʻe hoko ai ʻa e paʻanga ʻa e taitko ha koloa ki he hedging ʻo e totongi koloa pe decentralizing portfolios he taimi ni、Ko e meʻa fakamafana ʻa e paʻanga ʻa tait, ʻa ia kuo toe tuʻu 150% he taʻu ni, ʻa ia ʻoku ʻi he uike kuo ʻosi、3lekooti ʻa e hinga lahi taha talu mei he、ʻI hono fakaʻilongaʻi ʻo e volatility maʻolunga ʻo e paʻanga, ʻa ia kuo ne fakatupu ha ʻinivesitoa angamaheni ke momou, cryptocurrency investor naʻe pehe ʻe Soni-Maʻake Bonufu, "naʻe fakaʻaongaʻi ʻa e koula ke hoko ko ha hufangaʻanga malu ki he mamani mo e pepe boomers.、Ko e taimi ni ʻoku fetongi ʻaki ia ʻa e ngaahi koloa hange ko e paʻanga ʻa tait. "、Kapau ʻoku kamata ke hiki ha niʻihi ʻo e koula ʻoku maʻu ʻe he ʻinivesitoa angamaheni ki he ngaahi kautaha paʻanga ʻa e Tait,、te ne liliu fakaʻaufuli ʻa e founga decentralized ʻo e wall Street […]

 • 23/11/2020

2020ʻOku toe fakamamafaʻi ʻa e paʻanga ʻa e taitʻi he hili hono maumauʻi ʻi he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2008

Ko e paʻanga ʻa e taitʻoku ne toe takiekina ʻa e tokanga ʻaki ʻa e totongi ʻoku faitatau ia mo e cryptocurrency (crypto koloa) ʻa ia ʻoku faitatau mo e bubbles ʻoku faitatau mo e paʻanga ʻa e taitʻi lalo(BTC)Tau vakai ki he sati. ko e ha e totongi ʻo e paʻanga ʻa tait?、2020laka hake ʻi he toko 1.2 million ʻa e ʻa Siapani ʻi he ʻaho 10 ʻo ʻOkatopa 2008.、hokohoko atu hoʻo tuʻu mei ai、2020Naʻe hoko ia ʻi he ʻaho 8 ʻo Sanuali 2018 ʻo aʻu ki he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2018.、2maʻolunga ʻo e mahina ʻe 5 (ʻavalisi ʻo e totongi fakaʻaho)、Puha paʻanga) ka、Mahuʻinga ko ʻeni spike、Ko e ha ʻa e faikehekehe pau mei he tukunga kimuʻa, ʻa ia ʻoku ha ai ha tukunga nonga ʻoku kehe mei he vahaʻataimi fuopotopoto? ʻI heʻene hoko ko ha taha kuo malohi ʻi he fore ʻo e ngaue、2020ʻOku ou tui kuo liliu e valuation ʻo e mahuʻinga ʻo e ngaahi koloa crypto mei he fakamahamahalo ki he ngaahi koloa talu mei he kamataʻanga ʻo e 2008.

 • 14/10/2020

Kuo ʻosi hoko nai ʻa e paʻanga ʻa e Tait ko e "koula fakaʻilekitulonika"?

ʻOku ʻosi entrenched ʻa e paʻanga ʻa e Taitki he "koula fakaʻilekitulonika"? Ki muí ni mai、Kuo fakaʻau ke toe lahi ange ʻa e paʻanga ʻa e taitʻoku ui ko e "koula fakaʻilekitulonika"、Hoko ko ha kalasi koloa ʻoku ʻikai haʻi ki ha fonua pe feituʻu pau、Koeʻuhi ko e ngaahi faitatau hange ko e lahi ʻo e ngaahi fakangatangata kuo pulusi、kuo pehe ʻe ha niʻihi ʻoku tatau pe ia mo e koula ka、Mei he malohi ʻo e totongi fluctuations lolotonga e vahaʻataimi fuopotopoto、ʻikai tali lahi、Naʻe ngalo ia, ka、Ne toki ʻasi kimui ni mai ʻa e foʻi lea ko e "koula fakaʻilekitulonika" ʻi he mitia lalahi.、Koeʻuhi ko e mafola ʻa e covid-19、ʻE lava ke vakaiʻi ʻa e mahuʻinga ʻo e ngaahi koloa crypto ʻoku ʻikai haʻi ki ha fonua pe feituʻu pau.? 2020Ngaahi Taʻu、Ko e mafola ʻa e covid-19、Ko e moveuveu ʻi ha meʻafua fakamamani lahi kuo ne liliu ʻetau moʻui ʻi ha founga kuo teʻeki ai ke tau mamata ai kimuʻa、Kuo teʻeki ai ke u sio ai kimuʻa, talu mei he kongaloto ʻo Fepueli 2020.、ʻOku hohaʻa ʻa e ngaahi meʻa ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki ki he ola ʻo e coronavirus ʻi he tuʻunga fakaʻekonomika moʻoni、Naʻe to ʻa e maketi fefakatauʻaki ki ha tailspin pea、2020Naʻe fakahoko ʻe he kautaha moʻui lelei ʻa mamani (ʻa ia) ha lea pandemic ʻi he ʻaho 11 ʻo Maʻasi 2008.、Naʻe fakalalahi e tafe ʻa e vai.、 […]

 • 01/02/2020

Puleʻanga Suisalani Suisalani, ko e ngaahi aka ʻo e meʻa fakapaʻanga, kuo ʻosi fetongitongi ia ʻi he taʻu motuʻa ʻo e paʻanga ʻa tait konga 3

Puleʻanga Suisalani Suisalani ʻoku ʻosi fetongitongi ʻa e ngaahi pangike suisalani mo e ngaahi aka fakapaʻanga ki he taʻu motuʻa ʻo e paʻanga ʻa tait konga 3 DeFi(Decentralized meʻa fakapaʻanga) Ngaahi ʻamanaki ki he kahaʻu ʻe ala hoko ai ʻa e Defi(Decentralized meʻa fakapaʻanga)Ko e hā ia? Ko e hā ia? Defi(Decentralized meʻa fakapaʻanga)ko decentralized meʻa fakapaʻanga.:DeFi)、ʻOku ʻi ai ha ʻatakai fakapaʻanga ʻoku langa ʻi ha blockchain Network Suisalani SEBA ʻoku ʻi ai ha ngaahi fotunga makehe ʻi he paʻanga US、Tola ʻa Hongo Kongó、Fakaʻaongaʻi ha ngaahi fiʻi he paʻanga fakafonua hange ko e Tola ʻa Singapoa、Ko e pa'anga 'a e tait、Ethereum (disambiguation)、Te ke lava ʻo fakafetongi cryptocurrencies hange ko Sitela Lumemeni ʻi he taimi pe ko ia kapau ʻoku ke feʻunga investor, te ke lava ʻo fakaava ha ʻakauni ʻi ha miniti nai ʻe 15 ʻi he telefoni、Naʻe pehe ʻe SuBahler, ko e lahi ʻo SEBA, ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke ke ʻalu ki Suisalani. "(Su Buehler)ʻOku ne pehe ko e ʻuluaki tafaʻaki fakapangike ko e ʻoku mahuʻinga.、Ko e tukuʻanga koloa ia ʻa e pc Raspberry ʻIani Mateli.(Raspberry ʻIani Mateli)fakalele ʻa e ʻuhila ʻoku langa ʻe he netiueka ti ʻi ʻolunga he、Vaitafe ʻuliʻuli ʻoku ui ia ʻe he pule libertarian […]

 • 30/01/2020

Kuo ʻosi liliu e puleʻanga fakapaʻanga ʻo e ngaahi pangike Suisalani, ʻa e ngaahi aka ʻo e meʻa fakapaʻanga, ki he taʻu motuʻa ʻo e foʻi paʻanga maka 2

Puleʻanga Suisalani Suisalani, ko e ngaahi aka ʻo e meʻa fakapaʻanga, kuo ʻosi fetongitongi ia ʻi he taʻu motuʻa ʻo e paʻanga ʻa tait konga 2 ʻi Davos, Suisalani (DAVOS)- Ngaue fakapangike ʻa Suisalani、Davos, Suisalani, ʻiloa ʻi hono maluʻi e koloa ʻo e tuʻumalie- Ngaue fakapangike ʻa Suisalani、Kuo fuoloa hono ʻiloa ia ʻi hono maluʻi ʻo e koloa.、ʻOku pehe ʻe ha bankers ʻe niʻihi ʻoku lelei ʻa e paʻanga ʻa tait ki he konga ki he meʻa fakapaʻanga ʻa Suisalani, ka ʻe kei tokosiʻi pe ʻa e ngaahi pangike pehee、SEBA bank AG, fakatefito ʻi Suliki, Suisalani, Novema 2019、Makehe mei he ngaahi laiseni fakapangike fakalukufua,、Tauhiʻanga ʻo e paʻanga fakalao、Cryptocurrency storage、ʻOku fakafehokotaki ʻa e kaati Fakamoʻua ki he cryptocurrencies ʻa ia ʻoku ului he taimi pe ko ia ki he fiʻi he paʻanga ʻi mui ʻi he taimi ʻo e fakatau、Kuo kamata ʻe he pangike Suisalani SEBA ha ngaahi tokoni hokohoko hange ko cryptocurrency fefakatauʻaki ʻi heʻene app toʻotoʻo、SuDühler, ko e pule ʻo e pangike Suisalani SEBA, ʻa ia ʻoku ne kamataʻi ha ngaahi tokoni hokohoko kau ai cryptocurrency fefakatauʻaki ʻi he ʻu kaati Fakamoʻua mo e ngaahi polokalama toʻotoʻo(Su Buehler)Fakatatau ki he、Ko e pangikee ko ha vaitafe ʻuliʻuli tokangaʻi ʻo e koloa(Tokangaʻi ʻo e vaitafe ʻuliʻuli)Kai Schw, ʻa ia ko e tupuʻanga foki ia ʻo […]

 • 13/12/2019

Kuo ʻosi liliu e puleʻanga fakapaʻanga ʻo e ngaahi pangike Suisalani, ʻa e ngaahi aka ʻo e meʻa fakapaʻanga, ki he taʻu motuʻa ʻo e foʻi paʻanga maka 1

Kuo ʻosi liliu ʻa e ngaahi pangike Suisalani, ʻa e ngaahi aka ʻo e puleʻanga fakapaʻanga Suisalani, ki he taʻu motuʻa ʻo e paʻanga ʻa tait1 SEBA, ʻa ia naʻe fokotuʻu ko ha pangike koloa ʻa Suisalani crypto、Fanongonongo ʻo e ngaahi foaki tokoni foʻou ʻi ha fonua ʻe 9 Crypto pangike koloa ʻi Suisalani(Pangike Crypto)Pangike Seba, ʻa ia naʻe fokotuʻu ko、ʻI he ʻaho 12 ʻo Tisema 2019, ne mau fanongonongo ai te mau fai ha tokoni ʻi ha ngaahi fonua foʻou ʻe hiva.、Pilitānia、Falanisē、Siamane、ʻAositulia、Potukali、Netaleni、Singapoa、Hongo Kongo S.A.R.、ʻI ʻĪtali、SEBA e pangikee ke fokotuʻu ha ngaahi koloa crypto ki he kautaha mo feʻunga ʻinivesitoa ʻi he pangike SEBA ʻo fakatefito ʻi Suliki, Suisalani、Ko hono tauhi mo tokangaʻi ʻo e ngaahi koloa crypto makehe mei he koloa fakapangike ʻi he ʻInitaneti、Crypto ngaahi no koloa ʻoku tau fai ha ngaahi tokoni hange ko e fakafetongi crypto e ngaahi koloa ki he fiʻi he paʻanga Crypto koloa ʻa e paʻanga ʻa e tait、Ethereum (disambiguation)、Sitela、Litepaʻanga (、Ethereum fakakatoa ʻo e ngaahi koloa crypto ʻe nima、Ko e pa'anga 'a e tait、Ethereum (disambiguation)、Sitela、Litepaʻanga (、Ko e faʻahinga ʻe nima ʻo Ethereum ClassicSEBA ʻe hoko ia ko e mafai ki hono vakaiʻi ʻo e ngaahi maketi fakapaʻanga ʻo Suisalani ʻi ʻAokosi ʻo e taʻu ni. […]

 • 01/12/2019

Ko e ha ʻa e paʻanga ʻa tait? Ko e ha ʻa e blockchain? Ko e ha ʻa e keli?

Ko e ha ʻa e paʻanga ʻa tait? Ko e ha ʻa e blockchain? Ko e ha ʻa e keli? Ko e ha ʻa e paʻanga ʻa tait? Ko e ha ʻa e paʻanga ʻa tait? Paʻanga ʻa、Fakatoʻu ki he fakatoʻu ʻo makatuʻunga ʻi he maʻuʻanga tokoni ʻoku ne fakaʻaongaʻi ʻa e sinoʻi ʻakau fakatau ʻa e kakai(P2P (fika))Ko e paʻanga ʻa e taitko ha paʻanga ia ʻe lava ke toʻo ʻe he nofoʻanga ʻoku ne ʻiloʻi ha paʻanga fakataipe hange ko e "tuʻi" ʻi he lotolotonga ʻo ha ngaahi koloa crypto ʻoku tauhi ʻe he kakai ʻo hange ko e koula ʻi he ngaahi ukamea mahuʻinga ʻo e pangikee, ʻa ia ʻoku ʻikai lava ke maʻu tokotaha naʻa hange ha kulupu ʻo ha ngaahi kulupu Blockchain? Ko e ha ʻa e blockchain? ʻI he founga ko ia ʻo e fakalakalaka ʻa e blockchain, naʻe faʻeleʻi ai ʻa Blockchain ko ha tekinolosia ke ʻiloʻi ai ha decentralized Payable ʻoku ne lekooti ʻa e ngaahi fehuʻaki fakapaʻanga pe blockchain、Ko ha tekinolosia ʻo e "fakamatala ʻo e fakatau" ko e uho ia ʻo e fakamatala ki he fakatau paʻanga ʻa e tait(hisitolia) ʻoku ui ko e "fakatau"、Ko e konga ko hano fakatahatahaʻi ia ʻo ha ngaahi fehuʻaki fakapaʻanga kehekehe ʻoku ui ʻa e siteiti ko ʻeni ko e "blockchain" pea mo e fakamatala ʻo e hisitolia ʻo e fakatau ʻi he taimi ʻoku ui ai ʻa e ngaahi koloa crypto (cryptocurrencies) ko e "ngaahi fehuʻaki fakapaʻanga"、 […]

> ʻo e ʻea Curation

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT