Cryptocurrencies fakamamani lahi, Cryptocurrencies, mo e ngaahi paʻanga fakafonua fakavahaʻapuleʻanga foʻou
Saiti ʻoku ne fakaʻaongaʻi e mitia fakamamani lahi

Cryptocurrency Price|Lahi ʻo e paʻanga|Hingoa|Founga|Fakapotopotó|Kahaʻú|Meʻakai mo e fie maʻu|Fakaikiiki ʻo e palanisi totonu ʻo e fie maʻu
Cryptocurrency tuʻu hake ʻa e totongi ʻo puna maʻolunga|Maʻulalo taha mo e pa|Ko Hono Fetongi ʻaki|Voliume|Muimuitaha fakahokohoko taimi moʻoni
Motolo kautaha fotunga mo e silini maka mohuku kotoa pe(Taʻe paʻanga)Fakamatala|Fakafetongi|ko ha ʻōfisi tuʻuaki koloa|ha ʻofisi fakafetongi paʻanga|Founga hono fakatau mo fakatau atu|Founga hono ʻave ʻo e paʻanga|Fakafehoanaki ʻo e totongi
Saati mahuʻinga Crypto e koloa|Vave ʻo e fakafetongi|Ngaahi Konga Mahuʻingá|Fakaikiiki fakatekinikale|Fakamatala ki he maketi taimi moʻoni
Fakamatala ki he maketi Crypto paʻanga ʻi he maketi|Ico|Ieo|Sto|Vc|Tuʻunga ʻo e paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, ongoongo, faʻahinga mo e Flash
Crypto ualeta|Tuʻunga Malú|App|Fakamatala ʻo e fakamatala ʻoku ʻaonga ki he faʻahinga fefakatauʻaki mo e fotunga ʻo e paʻanga fakaʻilekitulonika mo e ala meʻa pehe.

Saiti mitia ʻoku ʻi ai e "Global Crypto-paʻanga fakafonua mo e Cryptocurrencies Portal"
Blockchain ʻa e saiti ʻo e fakamatala fakalukufua "global cryptocurrency, cryptocurrency, uepisaiti ki he naunau fakaʻilekitulonika fakavahaʻapuleʻanga foʻou" ʻoku ʻofaʻi ʻe he tokotaha kotoa pe ʻi he uepisaiti falahi ʻo e mamani. Netiueka fakasosiale(Sns)Muimui, sitelink, buzz, tauʻataina kotoa pe. Saiti fakamamani lahi ko ʻeni(Tauʻanga lelue fakavahaʻapuleʻanga)ʻOku poupouʻi ia ʻe he kau fetongi koloa mo influencers ʻi he funga ʻo e mamani pea ʻoku mafola fakavahaʻapuleʻanga ia ʻi he lea ngutu.

  • 14/07/2021

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC) Ko e ngaahi fakalakalaka ʻi he maketi ʻoku fakavavevave ki ha tuʻunga "fakatau atu" ka ʻe lava pe ke fakaʻosi ʻaki ha kiʻi malolo ʻi ʻolunga ʻi he mahiki hake ko e ha ʻa e fakaʻilonga ʻo e fakamau?

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC) ʻOku hu ʻa e maketi ki ha tuʻunga "ʻoku fuʻu fakatau atu", ka ʻe lava pe ke fakaʻosi ʻaki ha kiʻi malolo ʻi ʻolunga ʻi he mahiki hake ʻa e fakaʻilonga ʻo e fakamau? Te ke lava ʻo fakafuofuaʻi ʻa e ongo ʻo e maketi ʻa e paʻanga ʻa Tait(BTC)ʻOku ke ʻiloʻi ʻa e fakaʻilonga ʻo e fakamafana ʻo e maketi? Crypto e manavasiʻi mo e manumanu fakahokohoko fakamotuʻalea = manavasiʻi & fakahokohoko fakamotuʻalea(fakahokohoko fakamotuʻalea) Manumanu ʻa e siakale ʻo e manavasiʻi = manavasiʻiと欲のサイクル ʻOku hoko ʻa e RSI ko ha fakamatala fakatekinikale ʻo ha founga oscillator angamaheni ʻo e ngaahi fakaʻilonga ʻoku ne fakapapauʻi pe ʻoku nau fuʻu feinga pe fuʻu totuʻa hono fakatau atu ʻo e bitcoin(BTC)Ko e ha ʻa e tuʻunga lolotonga ʻo e maketi? Ko e ha e mahuʻinga mo e fakahinohino te ke fai ʻi he kahaʻu? ʻoku ou fie fakamatala。 Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)Ko e maketi kehekehe、Ngaahi fakalakalaka ʻi he maketi ʻe lava ke fakaʻosi ʻaki ha kiʻi malolo ʻi ʻolunga ʻi he mafuli ʻi he ʻaho 14 ʻo Siulai 2021, ko e paʻanga ʻa e Tait(BTC)ʻoku ʻi ha tuʻunga taʻefakatataua ʻo e "fakatau atu"。 Ko e pa'anga 'a e tait(BTC) ʻOku hu ia ki ha tuʻunga "fakatau atu" taʻefakatataua pea kuo fuoloa ʻene ʻi ai.。ʻI he ngaahi ʻinivesitoa lahi、ʻOku fuʻu fakatau atu e paʻanga ʻa e tait.、ʻOku fakaiku ʻa e fakatau atu ki ha fakatau lahi ange mo ha totongi mahuʻinga […]

  • 08/07/2021

Cryptocurrency BTC (paʻanga ʻa e Tait) ʻoku to ʻi lalo he tokoni mahuʻinga ʻo e $33,000 Bitfinex(Bitfinex)ʻOku surging ʻa e ngaahi fatongia nounou ʻi he

Cryptocurrency BTC (paʻanga ʻa e Tait) ʻi lalo $i he $33,000 tokoni Bitfinex surges ʻo laka hake ʻi he 5,000 BTC paʻanga (BTC) ke ʻahiʻahi$i ʻa e paʻanga tokoni $31,000 (BTC)、7To ʻi lalo he $33,000 Support ʻi he ʻaho 8 ʻo Me。 Kau fetongi koloa ʻe niʻihi、Fokotuʻu mai ʻa e sitepu hoko ke ʻahiʻahiʻi ʻa e tokoni $31,000。 Fakatatau ki he fakamatala mei he Contelegraph maketi Pro mo e TradingView、Naʻe to ʻa e BTC/USD ki he levolo $32,000 ʻi he ʻaho 8 ʻo Siulai。 Ko e holoa ko ʻeni ko、Paʻanga ʻa e tait(BTC) ʻi he $35,000 tuʻunga fakatuʻutamaki ʻo e fakafepaki(fakafepaki)Hili ʻa e ʻikai ke lava ʻo motuhi ʻi。Mei he meʻa ni、Hu ʻa e foʻi paʻanga maka ki he tuʻunga hono hoko ʻo e tufakiʻanga naunau Wykov、39,000Nullising ʻo e paʻanga ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki (BTC) bullish ʻe lava ke kamata ʻalu hake ʻo ofi ki he tola。 Cryptocurrency trader Michael van de Poppe(Michael van de Poppe)ʻIkai、"Mole $$ e $33,000、31,000ʻOku ou feinga ke ʻalu ki he $31,400. […]

  • 17/06/2021

Holoa ʻa e tala tupuʻa: fepaki fakahisitolia naʻe to ʻi he 1/4.2 billion ʻi ha ʻaho ʻe taha naʻe holoa ʻa e faingataʻa ʻo e tokateu alchemy ʻo cryptocurrency "ukamea Titanium (TITAN)"

[ʻOku holoa ʻa e talatupuʻa] ko e pa fakahisitolia naʻe to ki he 1 ʻi he 4.2 billion ʻi ha ʻaho ʻe taha ʻo e holoa ʻa e talatupuʻa ʻo e alchemy ʻo e paʻanga muna ko e "ukamea Titanium (TITAN)" ko e fepaki fakahisitolia naʻe to ki he 1 ʻi he 4.2 billion ʻi ha ʻaho ʻe taha ko e paʻanga muna ko e "TITAN" ko ha paʻanga muna "haiane Titanium (TITAN)" ʻa ia ko ha fakaʻilonga foki ia ke maʻu ai ʻa e mahuʻinga ʻo e koloa crypto "UKAMEA" to ki he 1 ʻi he 4.2 billion ʻi ha ʻaho pe ʻe taha, ko e fepaki fakahisitolia, ʻoku ʻi ha tuʻunga fakatuʻutamaki ʻa e talatupuʻa alchemy ʻo e ʻauha, ʻa e crypto tuʻukimuʻa, mo e rounder:ʻOku to ʻa e ukamea Titanium mei he $60 ki he $0 ʻi ha ʻaho ʻe taha ko e ukamea Titanium, ko ha cryptocurrency naʻe foaki ʻe he meʻa fakapaʻanga ukamea ʻi he U.S., fakafokifa plummets、ʻo ʻikai hanau mahuʻinga、2021ʻI he 2:00 p.m. ʻi he ʻaho 16 ʻo Sune 2008, 1TITAN = tau ʻi ha tuʻunga maʻolunga ʻo e $64.19.。 33ko e vaeua ia ʻo e paʻanga (fakafuofua ki he toko 3,600).。Ko e “Fakatau atu ʻo e hohaʻa “Hoko Atu、17to ki he $0,00,000 million15,109 (meimei noa) ʻi he 2008 (fakatatau ki he fakamatala CoinGecko)、Fepaki ʻa Taitan、Cryptocurrency developers […]

  • 12/05/2021

Ngaohi e paʻanga ʻa e tait(BTC)Ngaahi totongi taʻofi EV ngaahi totongi ʻe ʻEleni ʻi he kaloni(Ngaohi, Inc. MEʻA MAHUʻINGA) "Hohaʻa ki he ola ʻo e ʻatakai mei he keli"

Ngaohi e paʻanga ʻa e tait(BTC)Ngaahi totongi taʻofi EV ngaahi totongi ʻe ʻEleni ʻi he kaloni(Ngaohi, Inc. MEʻA MAHUʻINGA)"Ngaahi hohaʻa fekauʻaki mo e ola ʻo e ʻatakai ʻo e keli" Me 12, 2021、Ngaohi ʻi he U.S.、Naʻe fanongonongo ai kuo ne tuku ʻa e founga fakatau ʻo e ngaahi meʻalele ʻuhila (EVs) ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e foʻi paʻanga maka, ko ha koloa crypto (paʻanga muna), etc.。 Ngaohi, Inc.(Ngaohi, Inc.)ʻIkai、Naʻa ne pehe naʻa ne hohaʻa ki he fakautuutu hono fakaʻaongaʻi ʻo e fossil fuels ki he toʻu tangata malohi naʻe ui ko e "keli"。 Ngaohi, Inc.(Ngaohi, Inc.) ʻEleni ʻi he kaloni、2020Naʻe fakaha ʻeni ʻe ha fuʻu pou ʻi he Twitter ʻi he ʻaho 12 ʻo Tisema 2008。ʻI he fatongia ko ia,、"Ko ha fakakaukau lelei ʻa cryptocurrency.、ʻOku ou tui te tau malava ʻi ha ngaahi tafaʻaki mo ha kahaʻu kehekehe.、He ʻikai ke tau lava ʻo faingataʻaʻia lahi ʻi he ʻatakai."。 Ngaohi, Inc. ʻEleni ʻi he kaloni "ʻoku ʻikai ha palani ke fakatau atu ʻa e foʻi paʻanga naʻe fakatau pea maʻu ʻe ngaohi ʻi he ʻIunaiteti Siteiti" Fepueli 2021、Ngaohi, Inc.(Ngaohi, Inc.)fanongonongo hono fakatau ʻo e $1.5 billion mahuʻinga ʻo e paʻanga ʻa tait/BTC (fakafuofua ki he 160 billion ʻa Siapani).、2021U.S. mei he konga kimui ʻo Maʻasi […]

  • 14/04/2021

ʻOku fakaʻilongaʻi ʻe he cryptocurrencbase, ko ha fakafetongi cryptocurrency lahi mo ha mataʻitohi lahi ʻi he maketi ʻo e $100 billion, ʻa e hisitolia ʻo NASDAQ-lisi crypto ngaahi koloa

Ko e fakavaʻe ʻo e cryptocurrency, ko ha fakafetongi lalahi mo ha mataʻitohi lahi ʻo e maketi ʻi he $100 billion (11 trillion), ʻe hiki ia ʻi he NASDAQ ke fai crypto hisitolia ʻi he ʻaho 14 ʻo ʻEpeleli, 2021 ʻe hiki ʻa e fakavaʻe ʻo e Nasdaq ʻi he ʻIunaiteti Siteiti, ʻi he NASDAQ ʻi he ʻaho 14 ʻo ʻEpeleli 2021。 202114 ʻEpeleli 2010、Ko e ngaahi maluʻi ʻa e U.S. ko e fakafetongi cryptocurrency lahi taha ʻi he U.S., ko e Nasdaq ia ʻo e ngaahi maluʻi ʻa e U.S. Dealers Association(NASDAQ)ʻE hiki atu kitautolu ʻi he。 Ko e tali ki he ongoongo ko ʻení、Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)kuo toe tuʻu ʻa e totongi ke ofi ki he lekooti fetoʻaki.、Coinbase e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e fakafekauʻaki ʻo outpaces ngaahi kautaha fakapaʻanga lalahi。 Coinbase ʻ valuation ʻa e ʻaho kimuʻa pea hiki hono lisi ʻo makatuʻunga ʻi hono totongi ʻi he maketi fefakatauʻaki ʻi he maketi fefakatauʻaki naʻe aʻu ki he $100 billion.、Ko e paʻanga ʻoku ʻamanaki ke maʻu ʻe he kautaha mo e mataʻitohi lahi ʻo e maketi、Citigroup、Morgan Sitenili、Mahulu atu ʻi he ngaahi kautaha fakapaʻanga lalahi hange ko BlackRock。 2012Naʻe fokotuʻu ʻa e fakavaʻe cryptocurrency lahi taha ʻi he ʻIunaiteti Siteiti, […]

TU'UKIMU'A 10 taupotu ki 'olunga

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT
fehalaaki: Fakatokanga: Maluʻi e meʻa ʻi lotó !!