Ualeni Buffett, ʻOtua ʻo e Tokateu)Misa fakatau taimi nounou mo fakatau atu e founga "Kapau te ke ʻalu ki ʻolunga, fakatau atu mo e manumanu", "Kapau ʻoku ʻalu hifo, fakatau ʻaki e manavasiʻi", "fakatau ʻaki e manavasiʻi mo fakatau ʻaki e manumanu"

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC) Ko e ngaahi fakalakalaka ʻi he maketi ʻoku fakavavevave ki ha tuʻunga "fakatau atu" ka ʻe lava pe ke fakaʻosi ʻaki ha kiʻi malolo ʻi ʻolunga ʻi he mahiki hake ko e ha ʻa e fakaʻilonga ʻo e fakamau?

Ualeni Buffett, ʻOtua ʻo e Tokateu)Misa fakatau taimi nounou mo fakatau atu e founga "Kapau te ke ʻalu ki ʻolunga, fakatau atu mo e manumanu", "Kapau ʻoku ʻalu hifo, fakatau ʻaki e manavasiʻi", "fakatau ʻaki e manavasiʻi mo fakatau ʻaki e manumanu"

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC) Ko e ngaahi fakalakalaka ʻi he maketi ʻoku fakavavevave ki ha tuʻunga "fakatau atu" ka ʻe lava pe ke fakaʻosi ʻaki ha kiʻi malolo ʻi ʻolunga ʻi he mahiki hake ko e ha ʻa e fakaʻilonga ʻo e fakamau?

Ko ha meʻafua koe ʻo e ongo ʻa e maketi

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)ʻOku ke ʻiloʻi nai ʻa e fakaʻilonga ʻo e fakamafana ʻo e maketi?

Crypto e manavasiʻi mo e manumanu fakahokohoko fakamotuʻalea = manavasiʻi & fakahokohoko fakamotuʻalea ʻo e holi(fakahokohoko fakamotuʻalea)

Siakale ʻo e Manumanu Manavasiʻi = Siakale ʻo e Manavasiʻi mo e Holi

Ko e RSI ko hano ʻanalaiso fakatekinikale ia ʻo e fakafofonga oscillator ngaahi fakaʻilonga ʻoku ne fakapapauʻi ʻa e fuʻu lahi mo e fakatau atu

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)Ko e ha ʻa e tuʻunga lolotonga ʻo e maketi? Ko e ha e mahuʻinga mo e fakahinohino te ke fai ʻi he kahaʻu? ʻoku ou fie fakamatala。

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)Ko e maketi kehekehe、Ngaahi fakalakalaka ʻi he maketi ʻe lava ke fakaʻosi ʻaki ha kiʻi malolo ʻi ʻolunga ʻi he mahiki hake

2021ʻI heʻene aʻu mai ki he ʻaho 14 ʻo Siulai 2007, Ko e Paʻanga ʻa Tait(BTC)ʻoku ʻi ha tuʻunga taʻefakatataua ʻo e "fakatau atu"。

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC) ʻOku hu ia ki ha tuʻunga "fakatau atu" taʻefakatataua pea kuo fuoloa ʻene ʻi ai.。ʻI he ngaahi ʻinivesitoa lahi、ʻOku fuʻu fakatau atu e paʻanga ʻa e tait.、ʻOku tui ha niʻihi ʻe fakaiku ʻa e fakatau ki ha tuluta mahuʻinga, ʻo ui ke toe fakatau atu。

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)tokotaha fakafuofua fakatekinikale ʻoku nau tokanga ki he totongi maʻulalo ʻi he kongaloto ʻo Me 2021 : Keiti Stockton(Keiti Stockton)Ka、Ko e Foʻi Paʻanga Lolotonga(BTC)ʻoku ngalingali ʻe holoki ʻa e ngaahi meʻa ko ia.。

Maketi ki investor tokangaʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki mo e tokateu ʻi hono ʻanalaisofaingamālieFairlead ngaahi founga ke tokoniʻi koe ke ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi faingamalie fakahu paʻanga(Ngaahi Founga Fairlead, LLC)Keiti Stockton, tupuʻanga mo e hoa pule(Keiti Stockton)ʻIkai、2021ʻI ha lipooti naʻe tuku atu ʻi he ʻaho 12 ʻo Mē 2009,、"ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa ia ʻi he tukunga tokalelei,、ʻOku mau tui ʻoku ngalingali ko e tōlalo ʻa e tōlalo ko iá."。

Kapau te ke sio ki he macD histogram,、ʻOku pehe ʻe Keiti Stockton, "ʻoku fakalakalaka ʻa e taimi Lotoloto."(Keiti Stockton)ʻOku pehē ʻe Misa。

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)kuo ʻi he $30,000 ki he $40,000 talu mei he konga kimui ʻo Mee.、Kuo toe holoa ange ʻa e ngaahi meʻa ni ʻi he uike ʻe ua kuo hili, ka ʻoku ʻi ai ha faingamalie kuo hu mai ha fuʻu ngaue lahi pea ʻe tafoki ʻo hoko ko ha maketi bullish.。

ʻOku histogram ʻa e MACD ʻi he saati fakauike (ko ha fakaʻilonga ʻo e malohi mo e liliu)、2021bottoming ʻi he kongaloto ʻo Sune 2008、ʻoku nau tafoki ki ha ʻaiʻanga fakamatala。

Keiti Stockton(Keiti Stockton)Paʻanga ʻa e Tait(BTC)ʻoku fakatau atu ia ʻi he foʻi lea Lotoloto、Ko ha ngaʻunu lafalafa ia ʻi ʻolunga ʻi he $30,000(kehekehe)kuo faʻu、Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)"ʻoku ne faʻu ha poupou malohi ki he。

Keiti Stockton(Keiti Stockton)、Kapau ʻokú ke laka hake ʻi he $35,500 ʻo e ʻavalisi ʻo e ʻaho ʻe 50 (MA) hokohoko ʻi he Coordinated Universal Time (UTC),、ʻoku fakapapauʻi ʻa e fanga ʻoku mafuli。Kapau ʻe hoko ia,、ʻOku ava ʻa e hala ki he laine fakafepaki hono hoko, ʻi he $44,000.。

Kapau te ke to ʻi lalo ʻi he $30,000 kuo fuoloa hono tauhi ʻi he holisi ukamea ko ha tokoni、ʻOku malava pe ke hoko ʻa e fakatau mo e fakatau atu ko ha saati ʻoku ne poupouʻi ʻa e fakatau.、Keiti Stockton(Keiti Stockton)ʻ he ʻikai ke ʻi lalo ia ʻi he $30,000 ʻ。

Fakalekooti ʻi he maketi holoa ʻi faʻahitaʻu mafana!? "Paʻanga ʻa e Tait(BTC)ʻoku fakafetongi ʻaki ha houa ʻe 24 he ʻaho, ʻaho ʻe 365 he taʻu.、ʻOku ʻikai kau fetongi koloa! Tautautefito kiate kinautolu ʻoku ʻi ai hanau fale!"

ʻOku hoko mai ʻa e faʻahitaʻu mafana ʻi he Hemisifia Fakatokelau.、Mahalo ko e taha ʻeni ʻo e ngaahi ʻuhinga ʻoku mole ai e tuʻuaki koloa crypto。

ʻI he faʻahitaʻu mafana, ʻoku holo e tokolahi ʻo kinautolu ʻoku kau ʻi he ngaahi fehuʻaki fakapaʻanga, pea ʻoku faingofua ke hoko ʻa e ngaahi lea ʻo e maketi ʻoku ui ko e "maketi holoa ʻi faʻahitaʻu mafana."。

ʻOku maʻu ʻe he kakai he funga ʻo e māmaní ha taimi mālōlō he faʻ(Malolo ʻEveʻeva ʻi he Faʻahita)ʻI he taimi ʻokú ke fakahū aí、ʻOku hoko ʻa e ngaahi feʻaveʻaki ʻi he maketi fakapaʻanga ko ha sluggish, ʻoku holo e ngaahi fehuʻaki fakapaʻanga ʻi he ngaahi maketi fakapaʻanga, pea ʻoku fakahehema ʻa e ngaahi maketi fakapaʻanga ke fakalongolongo mo totongi siʻisiʻi.。

Ko ʻeni"Maketi holoa ʻi ʻi he faʻahitaʻu mafana"fakahingoa。

Fokotuʻu mo vakavakaiʻi ha kau faʻifaʻitakiʻanga fakakikite ʻoku ne faʻu ʻa e fakavaʻe ʻo e ngaahi palani pule ki he koloa fakapaʻanga ʻa e ngaahi kautaha、"Tio sioʻata" ʻa ia ʻoku blockchain mo e maʻuʻanga tokoni fakaikiiki ʻo e seini(Glassnode)ʻOku、Fakamatalaʻi ʻa e maketi paʻanga ʻa e tait ko e ʻ fakalongolongo ʻ。

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)ʻoku holoa ʻa e ngaahi tohi fefakatauʻaki.、Kautaha tokoni fakapaʻanga ki he koloa fakaʻilekitulonika EQONEX、Kimui Ni Mai、ʻOku ou tui ko ha konga siʻi pe ia koeʻuhi ko e ʻinivesitoa kuo nau hu ki he feituʻu koloa crypto ʻi he ngaahi malolo ʻeveʻeva ʻi he faʻahitaʻu mafana.。

ʻI heʻene ongoongo ʻi he ʻaho 12 ʻo Siulai, EQONEX、"2020 mo e 2021 ko e ngaahi taʻu ia ne ʻinivesitoa hu ai ki he ngaahi koloa crypto," naʻa mau talamonu mo poupouʻi kinautolu.。Ka "naʻe ngalo ke mau lea ʻaki ha meʻa ʻe taha。Ngāue ʻa e kakaí ʻi ha ngaahi kautaha fakapaʻanga lalahi、Naʻa ne pehe ʻi heʻene ʻiloʻi ʻa e maketi holoa ʻi faʻahitaʻu mafana, ʻoku ou saiʻia ʻi he malolo ʻeveʻeva ʻi he faʻahitaʻu mafana。

"Paʻanga ʻa e Tait(BTC)ʻoku fakafetongi ʻaki ha houa ʻe 24 he ʻaho, ʻaho ʻe 365 he taʻu.、ʻOku ʻikai kau fetongi koloa! Tautautefito kiate kinautolu ʻoku ʻi ai hanau fale!"

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)Ko e hā ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo e fakamāú? Ualeni Buffett, ʻOtua ʻo e Tokateu)ʻOku fakatau taimi nounou mo fakatau atu ʻe Misa ʻa e founga "fakatau ʻaki ʻa e manumanu kapau ʻe ʻalu hake", "fakatau ʻi he manavasiʻi kapau ʻe ʻalu hifo", "fakatau ʻi he manavasiʻi mo fakatau atu ʻaki ʻa e manumanu" taimi ke akoako ai ʻa e founga fefakatauʻaki taimi nounou


Ualeni Buffett, ko ha milionea ʻo e mamani(Uāleni Edward Buffett)taha ʻo ʻene ngaahi leá

Ualeni Buffett, ʻOtua ʻo e Tokateu(Uāleni Edward Buffett)Misa fakatau taimi nounou mo fakatau atu e founga kapau te ke ʻalu hifo, kapau te ke ʻalu ʻo "fakatau ʻi he manavasiʻi", mahalo ʻe taimi ke fai ha palani ʻoku ngaue ʻo taʻengata ʻo makatuʻunga ʻi he ʻulungaanga ʻo e tangata ʻoku "fakatau ʻaki ʻa e manavasiʻi mo fakatau ʻaki ʻa e manumanu"。

ʻIkai ngata ai, ko e founga fefakatauʻaki taimi nounou ko ia ʻo e "ʻoku faʻeleʻi ʻa e ngataʻanga mei he manavasiʻi mo e manumanu!?" ko ha founga maketi ʻiloa ia。

Ualeni Buffett(Uāleni Edward Buffett)tui fakahū paʻanga ʻi he tokateu ko e "manavahē ʻi he taimi ʻoku manumanu ai e niʻihi kehé、Manumanu he taimi ʻoku ilifia ai e niʻihi kehe."、Kuo tau maʻu ha koloa lahi ʻaki hono faʻu ha ngaahi founga reproducible ʻo makatuʻunga ʻi he tui fakalotu ko ʻeni.。

Ka、ʻOku ou faʻa fanongo ki he ngaahi lea ko ʻení.、ʻOku ʻikai faingofua ke lele。Ko ha fakamoʻoni、Ua Ua Buffett.(Uāleni Edward Buffett)ʻOku teʻeki ke ʻasi mai ia.。

Ualeni Buffett(Uāleni Edward Buffett)Kapau te ke vakai lahi ki he uho ʻo e tokateu,、Ualeni Buffett(Uāleni Edward Buffett)Te u lava ke pehē ʻoku ʻikai ha taha ʻe mahino lelei ange ki ai e ʻulungāanga ʻo e tangatá.。

Ualeni Buffett(Uāleni Edward Buffett)ʻIkai、mahino kakato ʻe taʻeʻuhinga ha taha ʻi he taimi ʻe mafasia ai、ʻOku mau fakaʻaongaʻi ʻa e mahino ko ia ki he tokateu.。ʻOku ou ʻai ke lava ʻo ta ʻene ngaahi founga ʻi he fefakatauʻaki taimi nounou.。

Ualeni Buffett, ʻOtua ʻo e Tokateu(Uāleni Edward Buffett) ʻo eKo e ha hoʻo tui fakalotu fakahu paʻanga?

(1) Ko e manavahee ko e、Fokotuʻu ha faingamalie ʻi he fefakatauʻaki。

(2) ko e lahi ange ʻa e manavasiʻi ʻoku ʻi he maketi、ʻOku lahi ange ʻa e ngaahi tapa。

(3) ʻOku fakatupu foki ʻe he manumanu ʻa e maʻolunga。

(4) mitia mo e influencers、uesia ʻa e kau fetongi koloa mo e ʻinivesitoa lahi、Fakalahi ʻa e manavasiʻi mo e manumanu。

(5) manavasiʻi naʻa mole ʻa e faingamalie (mole ʻa e faingamalie ke maʻu ha paʻanga)、ko ha ongo mālohi ia ʻoku langa ki ha taha.、Ki he fakatau ko e ngataʻanga ʻeni。

(6) Buffett "fakatau ʻaki e manavasiʻi"、Fakatau atu ʻaki e manumanu "founga、politiki、tuʻunga fakaʻ、Tatau ai pe pe ko e ha e liliu fakatekinolosia、ʻi he senituli fakaʻosi ʻo e kuata、kuo ngaue lelei。


Mamani milionea Ualeni Buffett(Uāleni Edward Buffett)Naʻá ne fakakaukau, ʻE、Fakatau ʻi he taimi ʻoku maʻolunga ai ʻa e manavahee、ʻOku maʻolunga ʻa e fakatau ko ia ʻi he taimi ʻoku maʻolunga ai ʻa e manumanu, ko e founga lelei taha ia ke fakafetongi ʻaki、ha taha kuo siviʻi ʻe ha ngaahi sivi mo ha ngaahi sipinga lahi。

Ko e faingamalie ʻo e founga ko ʻeni ko e、21Hange ko ia ʻoku ke lava ʻo sio ki ai mei he ngaahi taimi faingataʻa ʻo e senituli 21、ʻE kei hokohoko atu pe ʻi ha taimi loloa ke ʻalu.。

Ualeni Buffett(Uāleni Edward Buffett)mo ha kiʻi tokoni meia Misa、Ko e pa'anga 'a e tait(BTC)"Fakatau ʻi he manavahee" ʻo makatuʻunga ʻi he ʻulungaanga ʻo e tangata ʻi he fakafetongi、ʻOku ou fehangahangai mo ha faingamalie maʻongoʻonga ke fokotuʻu ai ʻeku founga fefakatauʻaki taimi nounou ʻo e "fakatau ʻaki e manumanu"。

Ualeni Buffett, ʻOtua ʻo e Tokateu)ʻE Misa ʻoku ne hoko ko ha founga fefakatauʻaki taimi nounou "fakatau ʻaki ʻa e manumanu kapau te ke ʻalu hake", "fakatau ʻaki ʻa e manavasiʻi kapau te ke ʻalu hifo", "fakatau ʻaki ʻa e manavasiʻi pea fakatau ʻaki ʻa e manumanu" ʻe lava ke hoko mai ʻa e founga fefakatauʻaki taimi nounou ʻi cryptocurrency fefakatauʻaki。

Ko e pa'anga 'a e tait(BTC) ʻOku hu ia ki ha tuʻunga "fakatau atu", ka ʻoku ʻi ai ha faingamalie ʻe ngata ai ʻi ha kiʻi malolo, ʻoku ʻikai nai ke ʻi ai ha fakalakalaka ʻi he maketi ʻoku feʻunga? ʻIkai ngata ai, ʻe lava ke pehe ʻoku fie maʻu ke tokanga makehe ki he fakamaau ʻo e fepaki pea bottoming ki tuʻa ʻi he fakatau loto mamahi ʻa ia ʻoku toe hoko foki ko ha siakale fulikivanu ʻoku fie maʻu ke fakatau atu ai.。

'Ikai ke fakakalakalasi最新記事 8件

> ʻo e ʻea Curation

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT
error: Alert: Content is protected !!